Empresas

Funcionamento da aplicación Certific@ 2

Acceso

Para utilizar a aplicación Certific@ 2 , as persoas usuarias deben dispor de autorización para a transmisión telemática de datos aos Servizos Públicos de Emprego, obtida previamente conforme o definido na aplicación Contrat@, ou de firma electrónica expedida por algunha de as autoridades de certificación.

Dispoñibilidade

A comunicación de datos do certificado de empresa e de períodos de actividade laboral de traballadores fixos descontinuos e Expedientes de Regulación de Emprego de suspensión ou redución de xornada pode realizarse durante as 24 horas do día, todos os días do ano. A aplicación réxese pola data e hora oficial española correspondente á península, Ceuta, Melilla e o arquipélago balear que figura no enderezo electrónico de acceso.

Confirmación

A aplicación informática emite unha mensaxe de confirmación da recepción, no que constan os datos proporcionados, a data e hora da recepción e unha clave de identificación da transmisión.

A mensaxe de confirmación, que pode imprimirse e arquivarse, ten valor de recibo de presentación segundo normativa vixente.

A persoa usuaria é advertida de que non recibir a mensaxe de confirmación, ou recibir unha mensaxe de erro ou deficiencia de transmisión, implican que non se produciu a recepción.

A recepción na aplicación Certific@ 2 de datos distintos aos previstos non producirá ningún efecto e teranse por non presentados, comunicándose ao emisor ou á emisora tal circunstancia.

Prazos

Para os efectos de cómputo dos prazos, serán considerados días inhábiles só os así declarados para todo o territorio nacional no calendario anual de días inhábiles publicado pola Administración Xeral do Estado.

A transmisión de datos recibidos nun día inhábil entenderase efectuada na primeira hora do primeiro día hábil seguinte. No asento da entrada inscribiranse como data e hora de presentación aquelas en as que se produciu efectivamente a recepción, constando como data e hora de entrada efectivas o cero horas e un segundo do primeiro día hábil seguinte.

Comunicación de Períodos de Actividade

As persoas usuarias da aplicación Certific@ 2 deben comunicar os datos de actividade laboral do mes ou meses anteriores. A comunicación de períodos de actividade pódese realizar durante as 24 horas do día, todos os días do ano, tendo a autorización previa do traballador.

A transmisión telemática de datos por unha persoa usuaria autorizada respecto dos períodos de actividade laboral dos traballadores fixos descontinuos ou aos afectados por un Expediente de Regulación de Emprego de suspensión ou redución de xornada, permitirá a xestión por parte da entidade xestora da solicitude de continuación de prestacións e subsidios por desemprego dos este traballadores.

Certificado de Empresa

A transmisión telemática de datos por unha persoa usuaria autorizada suporá a exención do traballador ou da traballadora da obriga de acompañar o certificado de empresa á súa solicitude de prestación por desemprego.

Almacenamento da información

Incorpóranse a unha base de datos todos os datos recibidos a través da aplicación Certific@ 2 .

A solicitude de información polas persoas traballadoras ou os seus representantes sobre os este datos ou a súa inexistencia será atendida polo Servizo Público de Emprego Estatal.

Altas de traballadores afectadas por Es

Consiste en ofrecer a posibilidade de comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) a calquera empresa que tivese acceso a Internet, as altas iniciais en prestación de todos aqueles traballadores afectados por unha extinción, suspensión ou redución da xornada ordinaria de traballo consecuencia dun Expediente de Regulación de Emprego.

Esta comunicación pódese efectuar utilizando a aplicación da tecnoloxía XML, mediante o tratamento de ficheiros en formato XML cuxa xestión de envío é manual. Require a intervención dun usuario para, unha vez o ficheiro foi creado, proceder a seleccionalo e envialo ao SEPE.

Para a xeración deste ficheiro XML, existe un asistente dentro de a aplicación Certific@ 2 .

Transmisión previa de datos sobre despedimentos colectivos, suspensión da relación laboral e redución de xornada, prevista na Orde ESS/ 982 / 2013

Nas comunicacións deste servizo contémplase a posibilidade de poder realizar envíos  de tipo alta inicial, e envíos de tipo variación de datos, nos que se pode completar ou modificar a información remitida na alta inicial.