Pertsonak

Langabezia-prestazioa ordainketa bakarrean egiteko eskaera

Oro har, Hau Da, Ordainketa Bakarra Egin ahal izateko, honako baldintza hauek bete behar ditu:

 • Onuradun izan dadinean, kotizaziopeko langabezia-prestazioa amaituta, lan-harremana behin betiko etetea.
 • Hiru hilabeteko prestazioa gutxienik edukitzea kobratzeko.
 • Onespenik ez jaso izana langabezia-prestazioren baten ordainaldi bakarraren edozein modalitatetan aurreko lau urteetan.
 • Egin nahi den jarduera ekonomikoaren barruan egon behar du diren eta alor hauetakoren batean:
  • Kooperatiba bat sortu nahi dutenek, edo lehendik martxan zegoen, kalifikazioetan, bazkide langile edo laneko bazkide gisara eta egonkorrak ez behin.
  • Lan-sozietate bat sortu edo lehendik martxan zegoen kalifikazioetan, bazkide langile edo laneko bazkide gisara eta egonkorrak ez behin.
  • Jarduera egiten ditu, lanbide liberal edo langile autonomo gisara edozein gizarte-segurantzako erregimenaren arabera.
 • Jarduera hasi eta gehienez hilabeteko epean eskubidearen emakida-ebazpena eman zenetik, eta, nolanahi ere, eskaeraren ondorengo data.

Inpugnatutako izanez gero, lan-harremanaren amaiera langabezia-prestazioaren jatorri ordainaldi bakarraren eskaria aurkeztu behar da, ondoren, dagokion prozedura ebatzi ondoren.

Langabezia-prestazioa jasotzen duten langileek ez dute ordainketa bakarreko modalitatean ezin izanen dute langabezia-prestazioa jasotzeko arte denbora igarotzen ez den beste bat eskatu, ezta capitalizó denaren berdina prestazioen kapitalizazio arte behintzat lau urte ez pasatzea.

Langileen betebeharrak:

 • Erakunde kudeatzailearen aurrean egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu du jarduera hasteko.
 • Agiri bidez justifikatzea jasotako zenbatekoa nahitaezko ekarpen sozialerako erabiltzen dela, kooperatiben edo lan-sozietateen kasuan, edo jarduera garatzeko behar den inbertsiorako, langile autonomoen kasuan, desgaitasunen bat izan edo ez. Bestela, bidegabe kobratuko du eta itzuli egingo du.

Arazoak ebatzi ahal izateko, eskabidea aurkeztean, ordainketa bakarrean egiteko eskaera erantsi beharko da, dagokion dokumentazioa, ordaintzeko moduaren arabera eta jarduera hasi nahi duen Bakarra.

Kooperatiba edo lan-sozietate bat eratu nahi duen kasuan, hau da, sortu berriak edo jarduera bati hasiera langile autonomo gisara, behar diren dokumentuak erantsi bat da proiektuaren azalpen memoria, egin beharreko inbertsioa eta jarduera. Horregatik, jakinarazten dizugu, eta jaso behar duen gutxieneko edukiari buruzko azalpen-memoria horretan.

 • Datu pertsonalak.
  • Abizena eta izena.
  • Nortasun agiri nazionala edo AIZ.
 • Proiektuaren datuak.
  • Egin beharreko lanaren deskribapena. (Eskaini beharreko zerbitzuak edo ekoitzi behar diren ondasunak, jarduera berria edo lehendik martxan zegoena …).
  • Helbidea, herria eta probintzia jarduera egin behar den.
  • Lokalaren datuak jarduera garatuko den:
   • Azaldu lokal hori behar den ala ez, jarduera garatzeko.
   • Dagoeneko adierazi den lokal edo ez eta, hala badagokio, jabetza bada, bada, erosi edo alokatu eta erosi edo alokairua
   • Hala dagokionean, azaldu lokalaren helbidea.
  • Jardueraren Esparru juridikoa
   • Kooperatiba.
   • Lan-sozietatea (anonimoa edo erantzukizun mugatukoa).
   • Merkataritza-sozietatea.
   • Langile autonomoa.
   • Ondasun-erkidegoa edo sozietate zibil irregularra.
   • Alta emanda dagoen Profesional liberala Elkargo profesionalak ikusonetsita.

   Kooperatiba edo lan-kasuetan, ondasun-erkidego edo sozietate zibil irregularrak, adierazpena egingo da bazkideen nortasuna edo erkideak banantzen direnean, horiek osatzen dituzten.

  • Jarduera noiz hastea aurreikusten den data (nahiz eta egin ondorengokoa), betiere, eskaera egunaren ondoren).
 • Behar den kapitala garatzeko, guztira:
  • Kooperatibari egindako ekarpenen zenbatekoa, sarrera-kuota barne dela.
  • Ordaintzeko zenbatekoa beharrezkoa akzioak edo partaidetzak erosteko lan-sozietateko edo merkataritza.
  • Langile autonomo gisara jarduteko egin beharreko inbertsioaren zenbatekoa (aurreikuspena).
  • Adierazitako inbertsioaren banaketa (aurreikuspena):
   • Aktibo finko (higiezinak, eskualdatze-eskubideak, makineria, garraio-elementuak, ekipo informatikoak).
   • Aktibo zirkulatzailea (salgaiak, lehengaiak).
   • Hasteko beharrezkoak diren gastuak jarduerak edo erakunde bat eratu eta abian jartzeko (zergak, elkargoko kide izateko gastuak, renting).
   • Arte 15 zerbitzuengatiko gastuak% aholkuak, prestakuntza eta informazioa.
   • Adierazi baduzun edo ez, aurreikusitako, langileak kontratatzea.
 • Finantzatzeko modua.
  • Kapital propioa (aurrezkiak, etab.).
  • Besteren kapitala (senideen, lagunen, diru-laguntzen eta abarren ekarpena).
  • En el caso de créditos bancarios o de entidades financieras, se hará constar:
   • Kredituaren zenbatekoa, guztira.
   • Interes-tasa.
   • Amortizazio-aldia.
   • Amortizazio-kostua.
  • Kapitalizazio (lortu nahi den zenbatekoa ordaintzeko, bakarra, inbertsio-beharren arabera, egin beharreko nahitaezko ekarpena, berriz, edo ezarritako legezko muga baita langile autonomoentzat, hala badagokio.

Ez da beharrezkoa memorian sartu behar diren puntuen edukia 3 eta 4 hauek ordainketa bakarra eskatzen denean bakarrik diru-laguntza gizarte-segurantzako kuotak.

Lortu nahi den zenbatekoa ordaintzeko, kapitalizazio: Bakarra oro har, kooperatiba bakoitzak ezarritako nahitaezko ekarpenaren zenbatekoa edo gizarte-kapitalaren akzioak edo partaidetzak erosteko lan-sozietate bat, bi kasuetan, bazkide izateari uztea edo erabiltzeko behar den inbertsioa dela-eta, jarduera garatzeko beharrezkoa den langileen kasuan zerga-urritasuna duten langile autonomoak.

Diru-laguntza ordaintzeko, langabezia-prestazioa ordainketa bakarreko modalitateko iritsi ahal izango da 100 zenbatekoaren% inbertitutakoa ordaintzeko hasteko beharrezkoa den norberaren konturako lan bat modu autonomoan edo merkataritza sozietate baten bidez. duten buruzko kontrol eraginkorra bere gain hartu du.

Gainera, prestazioa eman den xederako erabiltzea ordainketa bakarrerako eraketa-gastuen eta martxan jartzea entitate bat eta tasak ordaintzea eta zergak erabiltzen ahalko, arte 15 prestazioaren zenbatekoaren ehuneko ordaindu dira agentziaren zerbitzu espezifikoen aholkularitza, jarduerarekin zerikusia duten prestakuntza eta informazioa.

Eredu-mota bat bidaltzen dizugu, eta gutxi gorabeherako egiteko memoria esplikatzailea erabiltzen duzun nahi izanez gero:

Dokumentazioa

Dokumentuaren izenburua

Deskarga

Formatua

Tamaina

Data

Azalpen-Memoria inbertsio-proiektua

[Pdf]

36 Kbs/

N/G

N/D: ez dago erabilgarri.