Persones

Ajuda alta inicial majors d'anys. 52

 

Un. ha de complir a més dels requisits generals, els següents:

 • Estar aturat i figurar inscrit com a demandant d'ocupació durant el termini d'un mes a partir de l'endemà a l'esgotament de la prestació contributiva, sense haver rebutjat oferta d'ocupació ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. Si Un. accepta una col·locació de durada inferior a 12 mesos durant el mes d'espera aquest quedarà en suspens fins a la finalització d'aquell.
 • Haver complert 52 anys en la data de l'esgotament de la prestació contributiva o subsidi per desocupació, o tenir complerta aquesta edat al moment de reunir els requisits per accedir a algun dels següents subsidis: per esgotament de prestació contributiva, emigrant retornat, revisió per millorança d'una invalidesa, alliberat de presó o cotitzacions insuficients per a prestació contributiva, o complir-la durant la percepció d'aquests o en la data en la qual es compleix el període d'espera d'un mes en el cas dels subsidis que ho requereixen.
 • Complir tots els requisits, excepte l'edat, per accedir a la pensió contributiva de jubilació en el Sistema de Seguretat Social espanyol.
 • Haver cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la seva vida laboral.
 • Estar inclòs en algun dels supòsits següents:
  • Haver esgotat una prestació contributiva per desocupació.
  • Ser emigrant retornat sense dret a prestació contributiva per desocupació.
  • Ser alliberat de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació i haver estat en privació de llibertat més de sis mesos.
  • Haver estat declarat plenament capaç o invàlid parcial com a conseqüència d'expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o total per a la professió habitual.
  • Estar en situació legal de desocupació, no tenir dret a prestació contributiva per desocupació per no haver cobert el període mínim de cotització ( 12 mesos), sempre que hagi cotitzat, almenys, tres mesos.

Si ha treballat a l'estranger:

 • Si ha estat en la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu, Austràlia o Suïssa, per acreditar les cotitzacions haurà d'aportar Document I- 301 o equivalent.

Relación de países pertenecientes a la Unión Europea, Espacio Económico Europeo, Suiza y Australia
Alemanya Austràlia Àustria
Bèlgica Bulgària Xipre
Dinamarca Eslovàquia Eslovènia
Espanya Estònia Finlàndia
França Grècia Hongria
Irlanda Islàndia Itàlia
Letònia Liechtenstein Lituània
Luxemburg Malta Noruega
Països Baixos Polònia Portugal
Regne Unit República Txeca Romania
Suècia Suïssa  
 • Si ha treballat en un país que tingui conveni amb Espanya en matèria de jubilació, per acreditar les cotitzacions haurà d'aportar document on consti tota la seva vida laboral en aquest país.

Països que tenen conveni amb Espanya en matèria de jubilació

Andorra República Dominicana Perú
Argentina Equador Rússia
Austràlia Estats Units Tunísia
Brasil Filipines Ucraïna
Canadà (excepte Quebec) Marroc Uruguai
Xile Mèxic Veneçuela
Colòmbia Paraguai  

La duración máxima de este subsidio será hasta que usted alcance la edad que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación.

Durant la percepció del subsidi per a majors d'anys 52 el Servei Públic d'Ocupació Estatal cotitzarà per la contingència de jubilació, sent la base de cotització el 125 per cent del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

Aquest subsidi no serà aplicable als treballadors fixos discontinus inclosos els que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes mentre mantinguin aquesta condició.

Els treballadors que hagin esgotat una prestació contributiva per a eventuals agraris no podran tenir accés directament a aquest subsidi, àdhuc complint la resta dels requisits.