Persones

Sol·licitud de renda activa d'inserció

Vostè pot sol·licitar l'alta inicial per a la incorporació al programa de la Renda Activa d'Inserció en els següents casos:

 • Aturat de llarga durada
 • Persona amb discapacitat.
 • Emigrant retornat
 • Víctimes de violència de gènere per la seva parella o ex-parella
 • Altres víctimes de violència domèstica

Si el derecho a la Renta Activa de Inserción no se encuentra extinguido se podrá solicitar la reincorporación al mismo al finalizar la causa que determinó la baja temporal. La reincorporación supondrá el derecho a percibir la Renta Activa de Inserción por el período que le quedara en el momento de la suspensión.

El dret naixerà a partir del terme de la causa de baixa temporal, sempre que se sol·liciti en el termini dels 15 dies següents.

Amb caràcter general, per accedir a la Renda Activa d'Inserció, el sol·licitant ha de complir els següents requisits generals:

 • Estar aturat.
 • Ser menor d'anys.. 65
 • No tenir dret a una altra prestació contributiva per desocupació, subsidis per desocupació o renda agrària.
 • Mancar de rendes, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

  A aquests efectes encara que el sol·licitant manqui de rendes, en els termes anteriorment establerts, si té cònjuge i/o fills menors d'anys, 26 o majors incapacitats, o menors acollits, únicament s'entendrà complert el requisit de manca de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar així constituïda, inclòs el sol·licitant, dividit pel nombre de membres que la componen, no superi el % 75 del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

  En el cas de les víctimes de la violència de gènere o domèstica no es considerarà a càrrec de la víctima al cònjuge o fill agressor, ni se li computarà com a membre de la unitat familiar, no es tindran en compte les seves rendes.

 • No haver estat beneficiari de tres programes de renda activa d'inserció sense perjudici que qualsevol dels tres drets no s'haguessin gaudit pel període de durada màxima.
 • No ser perceptor de pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social incompatibles amb el treball.
 • No tener una pensión de invalidez no contributiva, o si la tiene, debe encontrarse suspendida mientras dure la percepción de la Renta Activa de Inserción.
 • Addicionalment als requisits generals per optar a la renda activa d'inserció, s'hauran de complir requisits específics per optar a un programa determinat:”

  Tipus d'ajuda Requisits addicionals per tipus d'ajuda
  Aturat de llarga durada Tenir complerts 45 anys al moment de la sol·licitud
  Estar inscrit ininterrompudament en l'oficina d'ocupació com a aturat durant 12 o més mesos. (Es considera interrompuda la demanda si s'ha treballat 90 o més dies l'any anterior a la data de sol·licitud)
  No haver estat beneficiari del Programa de Renda Activa d'Inserció en 365 els dies naturals anteriors a la data de sol·licitud del dret a l'admissió al programa
  És obligatori aportar en realitzar la sol·licitud, la documentació de declaració de cerca activa d'ocupació (BAE) per acreditar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal que almenys, s'han realitzat tres accions de cerca activa d'ocupació
  Persona amb discapacitat Estar inscrit ininterrompudament en l'oficina d'ocupació com a aturat durant 12 o més mesos. (Es considera interrompuda la demanda si s'ha treballat 90 o més dies l'any anterior a la data de sol·licitud)
  Tenir un grau de discapacitat igual o superior a el 33 % o tenir reconocidad una incapacitat que suposi una disminució en la seva capacitat laboral del percentatge anteriorment indicat.
  És obligatori aportar en realitzar la sol·licitud, la documentació de declaració de cerca activa d'ocupació (BAE) per acreditar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal que almenys, s'han realitzat tres accions de cerca activa d'ocupació
  Emigrant retornat Haver treballat com a mínim 6 mesos en els últims seís anys des de l'última sortida d'Espanya
  Tenir complerts 45 anys al moment de la sol·licitud
  Haver tornat a Espanya en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud
  No haver estat beneficiari del Programa de Renda Activa d'Inserció en 365 els dies naturals anteriors a la data de sol·licitud del dret a l'admissió al programa
  Víctimes de violència de gènere per la seva parella o ex-parella Tenir acreditada per l'administració competent la condició de víctima de violència de gènere
  No ser beneficiaria d'ajudes socials per no poder participar en programes d'ocupació
  Altres víctimes de la violència domèstica Tenir acreditada per l'administració competent la condició de víctima de violència domèstica
  No ser beneficiaria d'ajudes socials per no poder participar en programes d'ocupació