Persones

Sol·licitud de prestació contributiva

ATENCIÓ: Per poder signar un tràmit en el SEPE, ha d'haver-se realitzat el registre de nivell avançat en el sistema Cl@ve, bé de forma presencial, en una oficina davant un empleat públic habilitat a aquest efecte, o bé de forma telemàtica, prèvia autenticació del ciutadà mitjançant un certificat electrònic reconegut

 

A través d'aquest procediment administratiu podrà sol·licitar la prestació contributiva per desocupació en la seva modalitat d'alta inicial, si és la primera vegada que la sol·licita o havent-la sol·licitat anteriorment ha generat un nou dret, o en la seva modalitat de represa, si la tenia suspesa per qualsevol de les causes de suspensió i no esgotada, opció per nou dret i opció de compatibilitat amb el treball a temps parcial.

Aquesta prestació protegeix la situació de desocupació d'els qui, podent i volent treballar, perdin la seva ocupació de forma temporal o definitiva o vegin reduïda temporalment la seva jornada ordinària de treball, almenys, en una tercera part, amb la corresponent pèrdua o reducció anàloga de salaris.

Per a l'accés a la mateixa es requereix, a més de complir els requisits que s'indiquen més endavant, la cotització prèvia del treballador a la Seguretat Social per aquesta contingència, atès que el seu finançament s'efectua per les cotitzacions dels treballadors, empresaris i l'aportació de l'Estat.

Per poder accedir a la prestació contributiva ha de complir una sèrie de requisits:

  • Figurar inscrit com a demandant d'ocupació.
  • Estar en situació legal de desocupació.
  • Estar afiliat a la seguretat social, i en situació d'alta o assimilada a l'alta.
  • Tenir cobert un període mínim de cotització de 360 dies, dins dels sis anys anteriors al cessament, o des que se li va reconèixer l'última prestació per desocupació.
  • No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación que se exija en cada caso para causar derecho a la pensión de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para ello, o se trate de supuestos de suspensión de la relación laboral o reducción de jornada autorizados por expediente de regulación de empleo.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és l'Organisme Autònom, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, encarregat de la gestió i control de les prestacions per desocupació.