Persones

Sol·licitud d'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen (APRE).

Abans de continuar, llegeixi atentament la següent informació rellevant que vostè ha de conèixer sobre l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació.

Observacions

 • Si disposa de doble nacionalitat ha d'indicar ambdues.
 • És important que empleni amb precisió les dades referides al seu domicili (calle, nombre, pis, etc.) i localitat al país d'origen, ja que seran utilitzats per al pagament mitjançant xec nominatiu o per a qualsevol altra comunicació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal hagi de dirigir-li.

Requisits

 • Ser nacional d'un país que tingui conveni amb Espanya en matèria de Seguretat Social, o al que s'ha estès aquesta modalitat d'abonament, i tenir residència legal a Espanya.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació corresponent.
 • Hallarse en situación legal de desempleo como consecuencia de extinción de la relación laboral.
 • Tenir reconegut el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, sense compatibilitzar-ho amb el treball a temps parcial.
 • Assumir els següents compromisos:
  • Retornar al país de origen en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha del primer pago en España.
  • No retornar a Espanya en el termini de tres anys per residir i/o realitzar una activitat lucrativa o professional per compte propi o aliena. Aquest termini començarà a explicar-se transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del primer pagament a Espanya.
 • No estar incurso en ninguno de los supuestos de prohibición de salida del territorio nacional previstos en la legislación de extranjería.

Contingut

 • Modalitat d'abonament.
  • Percepción anticipada y de forma acumulada del importe de la prestación económica de nivel contributivo.
  • De la quantia a abonar es deduirà la quantitat que resulti en aplicació de la normativa reguladora de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • No conlleva cotización alguna a la Seguridad Social, por lo que no se realizará deducción en concepto de cotización.
 • Abonament en dos terminis.
  • Un 40 % de la prestación, se abonará en España, una vez reconocido el derecho, el día 10 del mes que corresponda.
  • El 60 % restante se abonará en el país de origen, una vez transcurrido el plazo de treinta días naturales contados a partir de la realización del primer pago, que se realizará el día 10 del mes que corresponda, y en el plazo máximo de 90 días desde dicho primer pago.

Per rebre aquest abonament, és necessari que, de forma immediata a la tornada, el treballador comparegui personalment en la representació diplomàtica o oficina consular espanyola al país d'origen per acreditar la seva tornada al mateix. En aquest moment haurà de procedir a l'entrega de la Targeta d'Identitat d'Estranger de la qual és titular, així com de la dels membres que li han acompanyat en la seva tornada.

Sol·licitud

 • Hauran d'adquirir-se els compromisos indicats en la sol·licitud, així com acreditar la identitat i nacionalitat i indicar les dades necessàries per fer efectiu el pagament de la prestació tant a Espanya com al país d'origen.
 • No se admitirá renunciar al abono de la prestación una vez hecho efectivo el primer pago de la prestación.
 • El Servei Públic d'Ocupació Estatal traslladarà de les resolucions favorables a la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració i a la Secretaria d'Estat de Seguretat, a fi que es procedeixi a verificar el control del compliment dels compromisos adquirits en la present sol·licitud.

Efectes

 • Una vez producido el abono de la prestación contributiva en la modalidad de pago:
  • La prestació per desocupació es considerarà extingida.
  • No es podran obtenir els subsidis per esgotament d'aquesta prestació.
  • No es podrà accedir a les prestacions i subsidis per desocupació en un període de, almenys, tres anys que començaran a explicar-se transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del primer pagament de la prestació.
 • Reconocido el derecho al abono, la autorización de residencia, quedará extinguida, transcurridos 30 días naturales contados a partir de la fecha de realización del primer pago en España, sin necesidad de otro procedimiento administrativo.
 • Si el beneficiari de l'abonament acumulat i de forma anticipada té familiars reagrupats amb ell, sense una autorització de residència independent, aquests també perdran les seves autoritzacions de residència, en els termes previstos en la normativa en matèria d'estrangeria.
 • D'igual manera, no podran concedir-se autoritzacions de residència i treball a els qui haguessin estat beneficiaris d'aquesta modalitat d'abonament de la prestació contributiva per desocupació, mentre no hagi transcorregut un període de tres anys que començarà a explicar-se segons s'ha indicat.

Forma de pagament

 • Es pot optar entre pagament per xec nominatiu o per transferència bancària.
 • En el cas d'optar per la modalitat de xec, l'entrega d'est d'efectuarà al domicili consignado en el apartado 1 de la sol·licitud (Dades personals del sol·licitant), al titular beneficiari de la prestació. El xec caducarà als 90 dies.