Persones

Sol·licitud d'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers que retornen al seu país d'origen (APRE)

Per poder tenir dret a l'abonament acumulat i anticipat de la Prestació Contributiva per desocupació ha de complir els següents requisits:

 • Ser nacional d'un país amb conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social.
  • Países con Convenio con España en materia de Seguridad Social: Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Japón, Marruecos, Méjico, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay, Venezuela y República de Corea.
  • Queden exclosos d'aquest abonament els treballadors nacionals de països de la Unió Europea o de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa i aquells que tinguin doble nacionalitat quan una d'elles sigui la d'un país amb conveni bilateral amb Espanya i l'altra sigui l'espanyola o la d'un dels països anteriorment citats.
  • Així mateix queden exclosos els familiars d'un ciutadà d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un Estat que forma part de l'Espai Econòmic Europeu i té targeta de resident comunitari no tindrà dret a l'abonament acumulat i anticipat de prestació contributiva per desocupació.
 • Tenir residència legal a Espanya.
 • Estar aturat i inscrit com a demandant d'ocupació.
 • Si presenta la sol·licitud de prestació contributiva i APRE alhora, l'APRE no s'aprovarà fins que no tingui reconegut el dret a la prestació contributiva, sense compatibilitzar-ho amb un treball a temps parcial.
 • Assumir el compromís de retornar al seu país d'origen en el termini màxim de 30 dies naturals explicant a partir de la data del primer pagament a Espanya i el de no retornar a Espanya en el termini de tres anys.
 • No estar culpable en els supòsits de prohibició de sortida del territori nacional prevists en la legislació d'estrangeria (no estar culpable en un procediment judicial per la comissió de delictes a Espanya; no estar condemnat per la comissió de delictes a Espanya a pena de privació de llibertat i reclamats, qualsevol que fos el grau d'execució de la condemna; els reclamats i, si escau, detinguts per a extradició pels respectius països; els supòsits de patiment de malaltia contagiosa que imposin la immobilització o l'internament obligatori.)

Pot complementar-se l'abonament acumulat i anticipat de la Prestació Contributiva per desocupació amb ajudes per al viatge al seu país d'origen. Una vegada que el Servei Públic d'Ocupació Estatal reconeix el dret a aquest abonament, haurà de posar-se en contacte amb el telèfon 902 882 120 per tramitar aquestes ajudes complementàries.