Persones

Ajuda general

Amb caràcter general per accedir a la Renda Agrària el sol·licitant ha de complir els següents requisits:

 • Ser treballador per compte d'altri de caràcter eventual inscrit en el cens del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social (SEASS) i estar en situació d'alta o assimilada a alta en el mateix.

Si no ha estat perceptor de la renda agrària amb anterioritat, s'exigirà haver romàs inscrit en el cens del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, o en situació assimilada a l'alta, amb caràcter ininterromput en els dotze mesos naturals anteriors a la sol·licitud. En aquest cas, a més, si és major d'anys 45 al moment de la sol·licitud, s'exigirà haver romàs inscrit en el cens del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, o en situació assimilada a l'alta, al llarg de la seva vida laboral, els següents períodes cotitzats:

 • De 45 51 a anys: cinc anys
 • De 52 59 a anys: deu anys
 • D'o 60 més anys: vint anys
 • No ser el sol·licitant o el seu cònjuge titulars d'explotacions agropecuàries les rendes de les quals en còmput anual, superin la quantia del salari mínim interprofessional vigent, excloses les pagues extraordinàries.
 • Estar aturat i inscrit com a demandant d'ocupació, i subscriure el compromís d'activitat.
 • Tenir el domicili en alguna localitat d'Andalusia o de Extremadura . A més ha d'acreditar que, amb anterioritat a la sol·licitud i al llarg de la seva vida, ha residit i estat empadronat un mínim d'anys 10 en les citades localitats.
 • No haber cumplido la edad mínima que permita obtener una pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no acredite cotizaciones suficientes para acceder a dicha pensión.
 • No haver percebut el subsidi de desocupació per a treballadors eventuals del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social en cap dels tres anys anteriors a la data de sol·licitud.
 • Haver ingressat la quota fixa per contingències comunes al Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social en 12 els mesos naturals anteriors a la sol·licitud de la Renda Agrària, o si escau, pel període inferior en el qual s'hagi mantingut en alta.
 • Tenir cobert en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social un mínim de 35 jornades reals cotitzades, en 12 els mesos naturals anteriors a la situació de desocupació.

  De manera excepcional, les sol·licituds presentades entre el de 27 gener d'i 2013 26 de juliol de s'exigirà 2013 20 jornades reals cotitzades.
 • Mancar de rendes pròpies de qualsevol naturalesa que en còmput anual superin la quantia del salari mínim interprofessional vigent ( 7 . 743 , 60 €)*, excloses les pagues extraordinàries, i, si escau, de rendes de la unitat familiar que superin el límit legal establert en funció del nombre de membres.
 • Dues vegades la quantia del Salari Mínim Interprofessional en el cas de famílies de dos membres.( 15 . 487 , 20 €)*
 • Dos amb setanta-cinc vegades la quantia del Salari Mínim Interprofessional en el cas de famílies de tres membres.( 21 . 294 , 90 €)*
 • Tres amb cinquanta vegades la quantia del Salari Mínim Interprofessional en el cas de famílies de quatre membres.( 27 . 102 , 60 €)*
 • Quatre vegades la quantia del Salari Mínim Interprofessional en el cas de famílies de cinc o més membres.( 30 . 974 , 40 €)*

S'entén que integren la unitat familiar el sol·licitant, el seu cònjuge i/o els fills o acollits menors d'anys, 26 o majors discapacitats, que convisquin amb el sol·licitant. No serà necessària la convivència quan existeixi obligació d'aliments en virtut de conveni o resolució judicial.

(*) Aquesta dada haurà d'actualitzar-se cada any.

El termini per sol·licitar la renda agrària serà:

 • Si no han estat beneficiaris de la renda agrària amb anterioritat, a partir de la situació de desocupació.
 • Si han estat beneficiaris de la renda agrària amb anterioritat, a partir de l'esgotament del dret anterior o de la situació de desocupació, sempre que, a més, hagi transcorregut, almenys, un període de dotze mesos des del naixement del dret anterior i que estigui extingit.

Si el que sol·licita és la represa, i no han variat els familiars al seu càrrec des de l'última sol·licitud presentada i ni Un. ni el seu cònjuge són propietaris, arrendataris, parcers o titulars per concepte anàleg d'explotacions agropecuàries les rendes de les quals superin en còmput anual, la quantia del Salari Mínim Interprofessional, excloses dues pagues extraordinàries, si no realitza treballs per compte propi o aliena, ni percep altres prestacions per desocupació o prestacions de Seguretat Social incompatibles amb el treball, o que sent-ho, la seva quantia no superi la del Salari Mínim Interprofessional, excloses dues pagues extraordinàries, ni ha obtingut rendes (de qualsevol naturalesa) superiors al Salari Mínim Interprofessional, excloses dues pagues extraordinàries, en els dotze mesos immediatament anteriors a la sol·licitud, i si en aquest període de temps, les rendes de la seva unitat familiar, no superen el límit d'acumulació previst legalment, si està al corrent en el pagament de la quota fixa al Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social en els dotze mesos immediatament anteriors a la sol·licitud, utilitzi el model de sol·licitud simplificada de represa de subsidi agrícola i Renda Agrària.

Si el derecho a la Renta Agraria no se encuentra extinguido se podrá solicitar la reanudación del mismo al finalizar la causa que determinó la suspensión.

La represa suposarà el dret a percebre la Renda Agrària pel període que li quedés al moment de la suspensió, així com l'import de la quota fixa mensual a ingressar al SEASS.

El derecho a la reanudación nacerá a partir del día siguiente a aquél en que se solicite.